15 Οκτωβρίου 2019

 • Αναρτήθηκε στις Οκτωβρίου 15, 2019
Η Διεύθυνση του Δημόσιου ΙΕΚ Χανίων και οι εκπαιδευτές Καλλιόπη Μπουράκη και Νικόλαος Κυπραίος ευχαριστούν θερμά την εταιρεία Netera Software http://netera.gr/ για την προσφορά της ξενοδοχειακής εφαρμογής Welcome 2019 η οποία εγκαταστάθηκε αφιλοκερδώς στο εργαστήριο Πληροφορικής του ΔΙΕΚ Χανίων με την πολύτιμη βοήθεια του κ. Νάσου Τσιλιβή και του κ. Κωνσταντίνου Γκότση, με σκοπό να διδαχθεί στο τμήμα "Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων ν Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής - Υπηρεσία ορόφων - Εμπορευματογνωσία)"  Γ εξάμηνο στα πλαίσια του μαθήματος "Ξενοδοχειακές εφαρμογές με χρήση Η/Υ".


10 Οκτωβρίου 2019

 • Αναρτήθηκε στις Οκτωβρίου 10, 2019

Α) «1. Σε περίπτωση που υποψήφιος καταρτιζόμενος διαθέτει πιστοποίηση στη χρήση Η/Υ και πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2, απαλλάσσεται από τα αντίστοιχου επιπέδου σχετικά μαθήματα, εκτός αν άλλως ορίζεται από τον Οδηγό Σπουδών. Ο υποψήφιος καταρτιζόμενος δεν απαλλάσσεται από την ειδική ορολογία σε ξένη γλώσσα, με εξαίρεση τα αναφερόμενα στην επόμενη παράγραφο.
2. Δίνεται στους καταρτιζόμενους η δυνατότητα απαλλαγής από τα μαθήματα στα οποία διαθέτουν πιστοποιημένο προσόν, μη εξαιρουμένων των εργαστηριακών και μικτών μαθημάτων, κατόπιν αίτησής τους στο οικείο ΙΕΚ και απόφασης του Διευθυντή, εφόσον προβλέπεται από τους οδηγούς σπουδών.» Β) όσον αφορά τις αιτήσεις των καταρτιζομένων για απαλλαγή από μαθήματα όλων των υπολοίπων κατηγοριών, η απαλλαγή γίνεται με γνώμονα: α) τους Οδηγούς Σπουδών των ειδικοτήτων του ν. 4186/2013 και β) τους παλαιούς Οδηγούς Σπουδών (του ν. 2009/1992)για ειδικότητες για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί νέοι Οδηγοί Σπουδών και σύμφωνα με την ακολούθως παρατιθέμενη διαδικασία.

 Η ακολουθητέα διαδικασία απαλλαγής από μαθήματα, ορίζεται ως εξής:

 I. Για απαλλαγές από μαθήματα τα οποία έχει κατοχυρώσει ο καταρτιζόμενος σε ειδικότητες των ΙΕΚ, γίνονται δεκτές αιτήσεις οι οποίες:

α) είναι σαφώς διατυπωμένες

β) έχουν πλήρως συμπληρωμένα τα πεδία στο σώμα της αίτησης

γ) έχουν συνημμένα:

i) Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου

ii) Ατομικό δελτίο καταρτιζομένουII. Για απαλλαγές από μαθήματα λόγω πιστοποιημένων προσόντων καταρτιζομένων οι οποίοι είναι απόφοιτοι της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γίνονται δεκτές αιτήσεις οι οποίες:

α) είναι σαφώς διατυπωμένες

β) έχουν πλήρως συμπληρωμένα τα πεδία στο σώμα της αίτησης

γ) έχουν συνημμένα:

i) Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου

ii) Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος

iii) Αναλυτική βαθμολογία και

iv) Αποσπάσματα του Οδηγού Σπουδών της σχολής στην οποία φοίτησε, που αφορούν στα μαθήματα που αιτείται απαλλαγής (ο οδηγός σπουδών πρέπει να είναι της ίδιας χρονικής περιόδου με την αναλυτική του βαθμολογία). Σε περίπτωση που δεν υφίσταται οδηγός σπουδών να προσκομίζεται βεβαίωση διδάσκοντος σχετικά με την διδαχθείσα ύλη.III. Για απαλλαγές από μαθήματα λόγω πιστοποιημένων προσόντων πέραν των ανωτέρω περιπτώσεων, γίνονται δεκτές αιτήσεις οι οποίες:

α) είναι σαφώς διατυπωμένες

β) έχουν πλήρως συμπληρωμένα τα πεδία στο σώμα της αίτησης

γ) έχουν συνημμένα:

i) Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου

ii) Τα δικαιολογητικά τα οποία πιστοποιούν ότι διαθέτει τα προσόντα για την απαλλαγή του από τα μαθήματα που αιτείται.IV. Για την διασφάλιση της ποιότητας της διαδικασίας, προτείνεται πριν την απόφαση απαλλαγής από μαθήματα του Διευθυντή του ΙΕΚ, να προηγηθεί εισήγηση του διδάσκοντος του κάθε μαθήματος του ΙΕΚ, από το οποίο αιτούνται απαλλαγής οι καταρτιζόμενοι.


 • Αναρτήθηκε στις Οκτωβρίου 10, 2019

Ενημερώνουμε τους σπουδαστές  που δικαιούνται και επιθυμούν να εξεταστούν προφορικά στις εξετάσεις Προόδου και στις Τελικές Εξετάσεις των εξαμήνων (άρθρο 18, παράγραφοι 15-17 Κανονισμού Λειτουργίας ΙΕΚ), να καταθέσουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία μέχρι 18/10/2019, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ισχύ (π.χ γνωμάτευση από κρατικό ιατροδιαγνωστικό κέντρο που πιστοποιεί ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, κινητικές δυσκολίες ή όποια άλλη αδυναμία γραπτής εξέτασης).
Οι καταρτιζόμενοι που έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά από πέρυσι κι εφόσον αυτά ισχύουν, οφείλουν να υποβάλουν μόνο την αίτηση στη Γραμματεία , εάν επιθυμούν να εξεταστούν προφορικά και στο τρέχον διδακτικό έτος.


1 Οκτωβρίου 2019

 • Αναρτήθηκε στις Οκτωβρίου 01, 2019

 τα μαθήματα ξεκινούν την τρίτη 1/10

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΑΓΕΣ29 Σεπτεμβρίου 2019

 • Αναρτήθηκε στις Σεπτεμβρίου 29, 2019

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΚ ΧΑΝΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΕΣ


26 Σεπτεμβρίου 2019

 • Αναρτήθηκε στις Σεπτεμβρίου 26, 201925 Σεπτεμβρίου 2019

 • Αναρτήθηκε στις Σεπτεμβρίου 25, 2019

1. Η παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, που συμμετέχουν ή θα συμμετάσχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και ο χρόνος εκπαίδευσής τους ή επαγγελματικής κατάρτισής τους μετράται ως χρόνος ανεργίας εφόσον:
α) είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων τουλάχιστον για τέσσερις (4) μήνες κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την έναρξη του προγράμματος,
β) δηλώσουν τα στοιχεία του προγράμματος αυτού στον ΟΑΕΔ το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά την πρώτη ανανέωση του δελτίου ανεργίας από την έναρξη του προγράμματος ή κατά την πρώτη μετά την έναρξη του προγράμματος αυτοπρόσωπη παρουσία τους στην αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2, και
γ) έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακά έτη από το πέρας τυχόν προηγούμενης συμμετοχής τους σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης.
Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους ή της επαγγελματικής κατάρτισής τους, έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους λοιπούς εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.»


Εγγεγραμμένοι Άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ και Συμμετοχή σε Προγράμματα Εκπαίδευσης ή Επαγγελματικής Κατάρτισης - Νέες ρυθμίσεις βάσει του άρθρου 34, του Ν. 4554/2018

Εγγραφή στο µητρώο ανέργων και καταβολή επιδόµατος ...
17 Σεπτεμβρίου 2019

 • Αναρτήθηκε στις Σεπτεμβρίου 17, 2019

Με την παρούσα ανακοίνωση το Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά την εταιρία Skinos Mastiha Spirit για την ευγενική χορηγία ενός κιβωτίου (έξι φιαλών) λικέρ μαστίχας SKINOS για τη συμμετοχή του τμήματος Τεχνικών Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας στην εκδήλωση του ΔΙΕΚ Χανίων που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (ΚΑΜ) από τις 20 έως τις 23 Ιουνίου.
Η εν λόγω ανακοίνωση αποτελεί ελάχιστη ένδειξη εκτίμησης και απόδειξη της διάθεσης του ΔΙΕΚ Χανίων για συνέχεια της επικείμενης συνεργασίας. • Αναρτήθηκε στις Σεπτεμβρίου 17, 2019


Με την παρούσα επιστολή το Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων θα ήθελε να εκφράσει τις πιο θερμές  ευχαριστίες στο κατάστημα Galerie De Beaute Χανίων για την κινητοποίησή τους, η οποία λειτούργησε επικουρικά, στο να  χορηγηθεί στο Ι.Ε.Κ. ο απαραίτητος εξοπλισμός αλλά και καλλυντικά προϊόντα της εταιρίας Radiant. Επιπλέον θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως, την Κα Γιάνγκου Κωνσταντίνα, Διευθύντρια της εταιρίας Hellenicaγια τη σημαντική χορηγία σε καλλυντικά προϊόντα Περιποίησης και Μακιγιάζ της εταιρίας Radiant τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην εκδήλωση του Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων στο χώρο του Κέντρου Αρχιτεκτονικής Μεσογείου με την έκθεση δημιουργιών αλλά και δράσεων των καταρτιζόμενων του τμήματος Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ.
Σε καιρούς δύσκολους, με πολλές οικονομικές αντιξοότητες για όλους,   η  άμεση ανταπόκριση του καταστήματος Galerie De Beaute Χανίων στην πρόσκληση του Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων και η ευγενική του χορηγία, συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία της παρουσίασης των γνώσεων και δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων της ειδικότητας Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ.


Μετά τιμής
Η διευθύντρια του ΔΙΕΚ Χανίων
Ευαγγελία Κακλιδάκη


6 Σεπτεμβρίου 2019

 • Αναρτήθηκε στις Σεπτεμβρίου 06, 2019

 Σας προσκαλούμε στις 21-23 Σεπτεμβρίου του 2019, στο περίπτερο μας, Α87, της 72ης έκθεσης "Σύγχρονες Δημιουργίες" που διοργανώνει η ΑΩ - ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ στο ΜΕC Παιανίας .


 Το τμήμα μας "Τεχνικός Χειροποίητου Κοσμήματος και Σχεδιασμού Κοσμήματος" θα παρουσιάσει κοσμήματα τα οποία κατασκευάστηκαν κατά τη διάρκεια του 1ου έτους φοίτησης με τη χρήση τεχνικών όπως η ένθεση, παντρεμένα μέταλλα, φυλλώσεις και τοπογραφικό. Η θεματολογία αντλεί από την ελληνική υφαντουργία, την παιδική λογοτεχνία, κλασσικούς πίνακες ζωγραφικής κ.α. Συμμετέχουν: Αντωνάκη Ζωή - Στέλλα, Κόλλια Ειρήνη, Κουφουδάκη Αρχοντία, Παπαγγελής Γεώργιος, Παπαδογιωργάκη Μαργαρίτα, Πρωτοπαπαδάκη Ελένη, Τρικάκης Κωνσταντίνος. 

Υπεύθυνοι εκπαιδευτές :Μανωλάκη Μαρία, Κανακάκης Αγγελής, Μαναρώλη Ξανθή Ευαγγελία
 • Αναρτήθηκε στις Σεπτεμβρίου 06, 2019
 • Αναρτήθηκε στις Σεπτεμβρίου 06, 2019     Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς την ΑΝΕΚ Lines καθώς και τη BLUE STAR FERRIES για τη χορήγηση των εισιτηρίων μετακίνησης δέκα (10) ατόμων για τη διαδρομή ΧΑΝΙΑ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ και ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΧΑΝΙΑ προκειμένου να μπορέσουν οι καταρτιζόμενοι και οι εκπαιδευτές της ειδικότητας «Τεχνικός Χειροποίητου Κοσμήματος και Σχεδιασμού Κοσμήματος» (Β’ εξαμήνου) του ΔΙΕΚ ΧΑΝΙΩΝ να συμμετάσχουν στην 72η Έκθεση “Σύγχρονες Δημιουργίες” η οποία γίνεται μια φορά το χρόνο, είναι μεγάλη, διεθνής και σημαντική στον τομέα του κοσμήματος και θα ωφελήσει τους καταρτιζόμενούς μας ώστε να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να διευρύνουν τους μαθησιακούς τους ορίζοντες. Η εν λόγω έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο χώρο Μ.Ε.Κ. Παιανίας στην Αθήνα με έργα των καταρτιζόμενων.ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ GOOGLE DRIVE

Πιστοποίηση Αποφοίτων ΙΕΚ

Δια Βίου Μάθηση και Νέα Γενιά

Βιογραφικό Europass

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κάρτα ISIC

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων