14 Νοεμβρίου 2019

 • Αναρτήθηκε στις Νοεμβρίου 14, 2019


13 Νοεμβρίου 2019

 • Αναρτήθηκε στις Νοεμβρίου 13, 2019

Παρακαλούνται οι καταρτιζόμενοι που δεν έχουν φέρει σε επίσημο έγγραφο, το ΑΦΜ, το ΑΜΚΑ και το ΑΜΑ να τα προσκομίσουν άμμεσα στην γραμματεία του σχολείου.


9 Νοεμβρίου 2019

 • Αναρτήθηκε στις Νοεμβρίου 09, 2019


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για το ECLASS: 


Μέσα στο ΣΚ θα αποσταλούν ηλεκτρονικά σε όλους (εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενους) τα προσωπικά στοιχεία για το eclass (username, password) από το διαχειριστή της πλατφόρμας. Επίσης θα γίνει και η εγγραφή των εκπαιδευομένων στην ηλεκτρονική μορφή των μαθημάτων τους (από τον διαχειριστή).

Oι εκπαιδευόμενοι δε θα χρειαστεί να πραγματοποιοήσουν ΚΑΜΙΑ ενέργεια πέρα από τον έλεγχο της πλατφόρμας τους καθόσον πολλοί εκπαιδευτές τη χρησιμοποιούν για ευκολία στη διαχείριση του μαθήματός τους.
Οδηγίες χρήσης και περισσότερες πληροφορίες για το eclass, θα βρείτε στις παρακάτω διευθύνσεις:

για εκπαιδευτές:  https://docs.openeclass.org/el/teacher
       για εκπαιδευόμενους: https://docs.openeclass.org/el/student


7 Νοεμβρίου 2019

 • Αναρτήθηκε στις Νοεμβρίου 07, 2019


Η Διεύθυνση του Δημόσιου ΙΕΚ Χανίων και η εκπαιδεύτρια Μαρίνα Τσαρτσαρά ευχαριστούν θερμά την εταιρεία Softone https://www.softone.gr και ιδιαίτερα τον community manager κύριο Τριανταφύλλου Σταύρο και το τμήμα υποστήριξης, για την προσφορά του Προγράμματος Εσόδων – Εξόδων και Γενικής Λογιστικής το οποίο εγκαταστάθηκε αφιλοκερδώς στο εργαστήριο Πληροφορικής του ΔΙΕΚ Χανίων με σκοπό να διδαχθεί στο τμήμα "Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας" Γ εξάμηνο στα πλαίσια του μαθήματος "Μηχανογραφημένη Λογιστική".


29 Οκτωβρίου 2019

 • Αναρτήθηκε στις Οκτωβρίου 29, 2019Αγαπητοί συνάδελφοι
Την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 19:30 θα πραγματοποιήσουμε τον πρώτο Τακτικό Σύλλογο στην αίθουσα 115 . Η παρουσία είναι υποχρεωτική.
Τα θέματα που θα συζητήσουμε είναι τα εξής:
1.       ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ ΥΛΗΣ – ΟΔΗΓΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΜΑΘΗΤΕΙΑ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ – ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ
2.       ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ
3.       ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ - ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ – ΕΡΑΣΜΟΥΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΚΑΜ - ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
4.       ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ (ΔΟΜΗ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟΔΟΥ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΤΛ)
5.       ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΑΓΙΟΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
6.       ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ


15 Οκτωβρίου 2019

 • Αναρτήθηκε στις Οκτωβρίου 15, 2019
Η Διεύθυνση του Δημόσιου ΙΕΚ Χανίων και οι εκπαιδευτές Καλλιόπη Μπουράκη και Νικόλαος Κυπραίος ευχαριστούν θερμά την εταιρεία Netera Software http://netera.gr/ για την προσφορά της ξενοδοχειακής εφαρμογής Welcome 2019 η οποία εγκαταστάθηκε αφιλοκερδώς στο εργαστήριο Πληροφορικής του ΔΙΕΚ Χανίων με την πολύτιμη βοήθεια του κ. Νάσου Τσιλιβή και του κ. Κωνσταντίνου Γκότση, με σκοπό να διδαχθεί στο τμήμα "Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων ν Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής - Υπηρεσία ορόφων - Εμπορευματογνωσία)"  Γ εξάμηνο στα πλαίσια του μαθήματος "Ξενοδοχειακές εφαρμογές με χρήση Η/Υ".


10 Οκτωβρίου 2019

 • Αναρτήθηκε στις Οκτωβρίου 10, 2019

Α) «1. Σε περίπτωση που υποψήφιος καταρτιζόμενος διαθέτει πιστοποίηση στη χρήση Η/Υ και πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2, απαλλάσσεται από τα αντίστοιχου επιπέδου σχετικά μαθήματα, εκτός αν άλλως ορίζεται από τον Οδηγό Σπουδών. Ο υποψήφιος καταρτιζόμενος δεν απαλλάσσεται από την ειδική ορολογία σε ξένη γλώσσα, με εξαίρεση τα αναφερόμενα στην επόμενη παράγραφο.
2. Δίνεται στους καταρτιζόμενους η δυνατότητα απαλλαγής από τα μαθήματα στα οποία διαθέτουν πιστοποιημένο προσόν, μη εξαιρουμένων των εργαστηριακών και μικτών μαθημάτων, κατόπιν αίτησής τους στο οικείο ΙΕΚ και απόφασης του Διευθυντή, εφόσον προβλέπεται από τους οδηγούς σπουδών.» Β) όσον αφορά τις αιτήσεις των καταρτιζομένων για απαλλαγή από μαθήματα όλων των υπολοίπων κατηγοριών, η απαλλαγή γίνεται με γνώμονα: α) τους Οδηγούς Σπουδών των ειδικοτήτων του ν. 4186/2013 και β) τους παλαιούς Οδηγούς Σπουδών (του ν. 2009/1992)για ειδικότητες για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί νέοι Οδηγοί Σπουδών και σύμφωνα με την ακολούθως παρατιθέμενη διαδικασία.

 Η ακολουθητέα διαδικασία απαλλαγής από μαθήματα, ορίζεται ως εξής:

 I. Για απαλλαγές από μαθήματα τα οποία έχει κατοχυρώσει ο καταρτιζόμενος σε ειδικότητες των ΙΕΚ, γίνονται δεκτές αιτήσεις οι οποίες:

α) είναι σαφώς διατυπωμένες

β) έχουν πλήρως συμπληρωμένα τα πεδία στο σώμα της αίτησης

γ) έχουν συνημμένα:

i) Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου

ii) Ατομικό δελτίο καταρτιζομένουII. Για απαλλαγές από μαθήματα λόγω πιστοποιημένων προσόντων καταρτιζομένων οι οποίοι είναι απόφοιτοι της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γίνονται δεκτές αιτήσεις οι οποίες:

α) είναι σαφώς διατυπωμένες

β) έχουν πλήρως συμπληρωμένα τα πεδία στο σώμα της αίτησης

γ) έχουν συνημμένα:

i) Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου

ii) Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος

iii) Αναλυτική βαθμολογία και

iv) Αποσπάσματα του Οδηγού Σπουδών της σχολής στην οποία φοίτησε, που αφορούν στα μαθήματα που αιτείται απαλλαγής (ο οδηγός σπουδών πρέπει να είναι της ίδιας χρονικής περιόδου με την αναλυτική του βαθμολογία). Σε περίπτωση που δεν υφίσταται οδηγός σπουδών να προσκομίζεται βεβαίωση διδάσκοντος σχετικά με την διδαχθείσα ύλη.III. Για απαλλαγές από μαθήματα λόγω πιστοποιημένων προσόντων πέραν των ανωτέρω περιπτώσεων, γίνονται δεκτές αιτήσεις οι οποίες:

α) είναι σαφώς διατυπωμένες

β) έχουν πλήρως συμπληρωμένα τα πεδία στο σώμα της αίτησης

γ) έχουν συνημμένα:

i) Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου

ii) Τα δικαιολογητικά τα οποία πιστοποιούν ότι διαθέτει τα προσόντα για την απαλλαγή του από τα μαθήματα που αιτείται.IV. Για την διασφάλιση της ποιότητας της διαδικασίας, προτείνεται πριν την απόφαση απαλλαγής από μαθήματα του Διευθυντή του ΙΕΚ, να προηγηθεί εισήγηση του διδάσκοντος του κάθε μαθήματος του ΙΕΚ, από το οποίο αιτούνται απαλλαγής οι καταρτιζόμενοι.


 • Αναρτήθηκε στις Οκτωβρίου 10, 2019

Ενημερώνουμε τους σπουδαστές  που δικαιούνται και επιθυμούν να εξεταστούν προφορικά στις εξετάσεις Προόδου και στις Τελικές Εξετάσεις των εξαμήνων (άρθρο 18, παράγραφοι 15-17 Κανονισμού Λειτουργίας ΙΕΚ), να καταθέσουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία μέχρι 18/10/2019, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ισχύ (π.χ γνωμάτευση από κρατικό ιατροδιαγνωστικό κέντρο που πιστοποιεί ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, κινητικές δυσκολίες ή όποια άλλη αδυναμία γραπτής εξέτασης).
Οι καταρτιζόμενοι που έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά από πέρυσι κι εφόσον αυτά ισχύουν, οφείλουν να υποβάλουν μόνο την αίτηση στη Γραμματεία , εάν επιθυμούν να εξεταστούν προφορικά και στο τρέχον διδακτικό έτος.


1 Οκτωβρίου 2019

 • Αναρτήθηκε στις Οκτωβρίου 01, 2019

 τα μαθήματα ξεκινούν την τρίτη 1/10

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΑΓΕΣ29 Σεπτεμβρίου 2019

 • Αναρτήθηκε στις Σεπτεμβρίου 29, 2019

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΚ ΧΑΝΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΕΣ


26 Σεπτεμβρίου 2019

 • Αναρτήθηκε στις Σεπτεμβρίου 26, 2019ECLASS

Πιστοποίηση Αποφοίτων ΙΕΚ

Δια Βίου Μάθηση και Νέα Γενιά

Βιογραφικό Europass

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κάρτα ISIC

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων