18 Σεπτεμβρίου 2020

 • Αναρτήθηκε στις Σεπτεμβρίου 18, 2020

 

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα επιλογής Α' φάσης υποψηφίων στα Δ.ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας.
Για να δείτε το αποτέλεσμα της αίτησής σας, θα πρέπει να κάνετε Είσοδο στο σύστημα    https://diek.it.minedu.gov.gr   χρησιμοποιώντας το  email και συνθηματικό που ήδη έχετε. Από εκεί μπορείτε να εκτυπώσετε την αίτησή σας, η οποία φέρει αριθμό πρωτοκόλλου, καθώς και τα μόρια ανά προτίμηση.

 Αποκλειστική Προθεσμία Εγγραφής των επιτυχόντων
από την Παρασκευή 18-09-2020 έως και την Πέμπτη 24-09-2020

 Η εγγραφή των επιτυχόντων της α’ φάσης στο α’ εξάμηνο σπουδών θα γίνει με την παρακάτω διαδικασία. Οι επιτυχόντες θα σκανάρουν ή θα φωτογραφήσουν και θα αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email του ΔΙΕΚ Χανίων  iekchania@gmail.com  τα παρακάτω έγγραφα:

 

1.   Αίτηση Εγγραφής κατεβάστε εδώ  Αίτηση. Τυπώστε ή αντιγράψτε την σε ένα χαρτί πολύ σχολαστικά. Συμπληρώστε και υπογράψτε. Προσοχή στο πεδίο Βελτίωση όσοι έχετε περάσει σε δεύτερη επιλογή σας!

2.   Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.

3.   Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Απολυτήριο ΕΠΑΛ κ.λπ.) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).

4.   Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία).

5.   Προαιρετικά εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους σε οριστική μορφή (με αριθμό πρωτοκόλλου). Η ηλεκτρονική αίτηση εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα: https://diek.it.minedu.gov.gr . Σημειώνεται ότι το εκτυπωμένο αντίγραφο της αίτησης διευκολύνει τη διαδικασία εγγραφής. Ωστόσο, η μη προσκόμισή του δεν αποτελεί λόγο αδυναμίας εγγραφής, καθώς τα ΙΕΚ ήδη διαθέτουν καταλόγους με αναλυτικά στοιχεία επιτυχόντων.

  

 Βάσεις Εισαγωγής του ΔΙΕΚ Χανίων:

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

18800

ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ

12600

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

15000

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

16100

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

12500

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

13100

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)

16700

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ

16100

 

Σημειώσεις:

Η τήρηση της παραπάνω προθεσμίας εγγραφής είναι ΚΡΙΣΙΜΗ. Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους και τίθενται εκτός της διαδικασίας επιλογής. 

Οι κενές θέσεις που θα δημιουργηθούν θα καλυφθούν από την επιλογή επιλαχόντων βάσει μορίων που θα ακολουθήσει (Β’ Φάση). Οι επιτυχόντες υποψήφιοι των ΔΙΕΚ που δεν έχουν επιτύχει στην ειδικότητα της 1ης προτίμησής τους, έχουν δικαίωμα κατά την εγγραφή τους να αιτηθούν ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ώστε να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε τμήμα υψηλότερης προτίμησης κατά την επιλογή επιλαχόντων βάσει μορίων (Β’ Φάση). Σε περιπτώσεις ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ αυτό καταγράφεται στην αίτηση του υποψηφίου (στο χώρο που αναφέρεται για ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) την οποία και υπογράφει. Η πληροφορία αυτή καταγράφεται σε πληροφοριακό σύστημα. 

Ο τελικός αριθμός των τμημάτων που θα λειτουργήσουν στα ΔΙΕΚ θα καθοριστεί με βάση τις εγγραφές που θα πραγματοποιηθούν. 

Το προσωπικό των ΔΙΕΚ θα προβεί σε έλεγχο ορθότητας των δηλωθέντων μορίων του επιτυχόντα, όπως φαίνονται στην αίτηση του, σε αντιπαραβολή με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά. 

Υπενθυμίζεται ότι δεν επιτρέπεται η εγγραφή την ίδια χρονική περίοδο και σε ΕΠΑΛ και σε ΙΕΚ.

 Τα φωτοαντίγραφα δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. Αρκούν απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων από δημόσιες υπηρεσίες (Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014). Αντίστοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων). Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.


9 Σεπτεμβρίου 2020

 • Αναρτήθηκε στις Σεπτεμβρίου 09, 2020

Όσοι εκπαιδευτές έχουν υποβάλλει οριστική αίτηση/δήλωση ένταξης στο Μητρώο μέχρι την Τετάρτη 09-09-2020 και ώρα 10:00, και μόνον αυτοί, μπορούν να διορθώσουν/τροποποιήσουν την αίτησή τους, από την Τετάρτη 09-09-2020 και ώρα 15:00 έως και την Παρασκευή 11-09-2020 και ώρα 15:00 στον ίδιο σύνδεσμο: mitrooiek.minedu.gov.gr και να οριστικοποιήσουν εκ νέου την αίτησή τους. Για τη διαδικασία αυτή οι εκπαιδευτές θα χρησιμοποιήσουν το ίδιο όνομα χρήστη/mail και συνθηματικό με αυτά που χρησιμοποίησαν κατά την υποβολή της αίτησής τους. 
Οι εκπαιδευτές που δεν επιθυμούν να κάνουν διορθώσεις/τροποποιήσεις δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια.


 • Αναρτήθηκε στις Σεπτεμβρίου 09, 2020

Σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ανακοινώνει την παράταση υποβολής αιτήσεων εγγραφών (Α΄εξάμηνο) στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) της χώρας για το έτος κατάρτισης 2020-2021, μέχρι τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 10:00 π.μ.


8 Σεπτεμβρίου 2020

 • Αναρτήθηκε στις Σεπτεμβρίου 08, 2020


1. Η παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, που συμμετέχουν ή θα συμμετάσχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και ο χρόνος εκπαίδευσής τους ή επαγγελματικής κατάρτισής τους μετράται ως χρόνος ανεργίας εφόσον:
α) είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων τουλάχιστον για τέσσερις (4) μήνες κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την έναρξη του προγράμματος,
β) δηλώσουν τα στοιχεία του προγράμματος αυτού στον ΟΑΕΔ το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά την πρώτη ανανέωση του δελτίου ανεργίας από την έναρξη του προγράμματος ή κατά την πρώτη μετά την έναρξη του προγράμματος αυτοπρόσωπη παρουσία τους στην αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2, και
γ) έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακά έτη από το πέρας τυχόν προηγούμενης συμμετοχής τους σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης.
Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους ή της επαγγελματικής κατάρτισής τους, έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους λοιπούς εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.»7 Σεπτεμβρίου 2020

 • Αναρτήθηκε στις Σεπτεμβρίου 07, 2020


 • Αναρτήθηκε στις Σεπτεμβρίου 07, 2020


Για αιτήσεις κατάταξης οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσκομίσουν στη γραμματεία του ΔΙΕΚ Χανίων από 1 εώς 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020:
 • Πτυχίο ΕΠΑΛ ή ΕΠΑΣ, ΤΕΕ ΤΕΛ ΕΠΛ
 • Αίτηση
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • ΙΚΑ, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ , ΑΜΑ ΙΚΑ

Για το 2020-2021 Θα γίνουν δεκτές αιτήσεις κατατάξεων στο Γ εξάμηνο των παρακάτω ειδικοτήτων καταρτιζομένων που πληρούν τα κριτήρια:

Ειδικότητα : Τέχνη Φωτογραφίας
 Απόφοιτοι ΤΕΕ Β΄κύκλου, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ ,Πτυχιούχοι των κάτωθι ειδικοτήτων:
 • ΤΕΕ Β ́κύκλου : ΤΟΜΕΑΣ  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ->ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
 • ΕΠΑΛ : ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -> ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Ειδικότητα : Τεχνικός Μαγειρικής τέχνης - Αρχιμάγειρας (chef)
Απόφοιτοι ΕΠΑΣ κάτοχοι Πτυχίου της ειδικότητας: ΕΠΑΣ - ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ


Ειδικότητα : Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής - Υπηρεσία ορόφων - Εμπορευματογνωσία
Απόφοιτοι ΤΕΕ Β΄κύκλου, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ ,Πτυχιούχοι των κάτωθι ειδικοτήτων:
 • ΕΠΑΛ / ΤΟΜΕΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -> ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΕΠΑΣ /ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ /ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 • ΤΕΕ Β’ κύκλου/ ΤΟΜΕΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -> ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Ειδικότητα :  «Εσωτερική αρχιτεκτονική διακόσμηση και Σχεδιασμός αντικειμένων» 
  ΑπόφοιτοιΤΕΛ, ΤΕΕ Β ́ ΚΥΚΛΟΥ,ΕΠΑΛή ΕΠΑΣ κάτοχοι Πτυχίου των εξής ειδικοτήτων:
  • ΤΕΕ Β ́ ΚΥΚΛΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ / ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ
  • ΕΠΑΣ ΥΠΕΠΘ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
  • ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
  • ΕΠΑΛ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
  • ΤΕΛ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

  Ειδικότητα : «Βοηθός Φαρμακείου»
  Απόφοιτοι των ΤΕΕ Β ́κύκλου,ΤΕΛ,ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ κάτοχοι πτυχίου των εξής ειδικοτήτων:
  • ΤΕΕ Β ́κύκλου ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΛΙΚΩΝ
  • ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
  • ΤΕΛ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ
  • ΕΠΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΛΙΚΩΝ
  • ΕΠΑΣ  ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
  • ΕΠΑΛ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ –ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
  • ΕΠΑΛ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ –ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

  Ειδικότητα :  «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων»
  Απόφοιτοι ΤΕΕ Β ́κύκλου,ΤΕΛ, ΕΠΛ,ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ κάτοχοι Πτυχίου των εξής ειδικοτήτων:
  • ΤΕΕ Β ́ΚΥΚΛΟΥ ΤΟΜΕΑΣ  ΥΓΕΙΑΣ -ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 
  • ΤΕΕ Β ́ΚΥΚΛΟΥ ΤΟΜΕΑΣ  ΥΓΕΙΑΣ -ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
  • ΕΠΑΛ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ -ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΩΝ 
  • ΕΠΑΛ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ -ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ «ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ»(Ν. 4186/2013)
  • ΕΠΑ.Σ. ΟΑΕΔ ΒΟΗΘΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ
  • Τ.Ε.Λ. ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ –ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ
  • Ε.Π.Λ. ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

  Ειδικότητα : «Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ»
  Απόφοιτοι ΤΕΛ, ΤΕΕ Β’ κύκλου, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ κάτοχοι Πτυχίου των εξής ειδικοτήτων:
  • ΕΠΑΛ ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ –ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
  • ΤΕΕ Β ́κύκλου ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ –ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
  • ΕΠΑΣ ΥΠΕΠΘ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
  • ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

  Ειδικότητα : «Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας-Καλλωπισμού νυχιών & Ονυχοπλαστικής»
  Απόφοιτοι ΤΕΕ Β’ κύκλου, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ κάτοχοι Πτυχίου των εξής ειδικοτήτων:
  • ΕΠΑΛ ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ –ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
  • ΤΕΕ Β ́κύκλου ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ –ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
  • ΕΠΑΣ ΥΠΕΠΘ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ


  1 Σεπτεμβρίου 2020

  • Αναρτήθηκε στις Σεπτεμβρίου 01, 2020


  Η διεύθυνση του Δημόσιου ΙΕΚ Χανίων εύχεται καλή σχολική χρονιά και ενημερώνει τους καταρτιζόμενους για τη διαδικασία υλοποίησης των εγγραφών τους στις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν την περίοδο 2020-21 και ειδικότερα το εξάμηνο 2020Β.
  Α. Νέοι καταρτιζόμενοι Α΄ εξαμήνου
  Οι  υποψήφιοι καταρτιζόμενοι θα πρέπει  να πραγματοποιήσουν τις αιτήσεις εγγραφής τους για το 2020 – 2021 από την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 09:00 μέχρι και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 23:59 ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας
  Οι ειδικότητες Α’ εξαμήνου που έχουν εγκριθεί είναι:


  1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ – Α’ εξάμηνο

  2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ– Α’ εξάμηνο

  3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ) – Α’ εξάμηνο

  4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ– Α’ εξάμηνο

  5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ– Α’ εξάμηνο

  6. ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ– Α’ εξάμηνο

  7. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ– Α’ εξάμηνο

  8. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ– Α’ εξάμηνο


  Β. Κατάταξη στο Γ΄ εξάμηνο (1-25 Σεπτεμβρίου) μεταγραφή (1-20 Σεπτεμβρίου)
  Πτυχιούχοι ΕΠΑ.Λ, Τ.Ε.Ε. Β΄ ΚΥΚΛΟΥ, Ε.Π.Λ., μπορούν να καταταγούν κατά περίπτωση στο Γ΄ εξάμηνο φοίτησης σε συναφείς ειδικότητες.
  Καταρτιζόμενοι μπορούν  να μεταγραφούν από άλλο ΙΕΚ,  δημόσιο ή ιδιωτικό , στο Γ΄ εξάμηνο φοίτησης στην ίδια ειδικότητα.
  Η διαδικασία κατάταξης και η διαδικασία μεταγραφής , δεν γίνεται ηλεκτρονικά αλλά με απευθείας κατάθεση αίτησης των ενδιαφερομένων στο Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων για τις παρακάτω ειδικότητες:


  1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ – Γ΄εξάμηνο

  2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF) – Γ΄εξάμηνο

  3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ– Γ΄εξάμηνο

  4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ) – Γ΄εξάμηνο

  5. ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ– Γ΄εξάμηνο

  6. ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ– Γ΄εξάμηνο

  7. ΤΕΧΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ– Γ΄εξάμηνο

  8. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ– Γ΄εξάμηνο

  Απαραίτητα Πτυχίο (για κατάταξη) ή Ατομικό δελτίο (για μεταγραφή), και σε φωτοτυπία ταυτότητα, ΙΚΑ ΑΜΚΑ ΑΦΜ.

  Παρακαλούμε παρακολουθείτε την ιστοσελίδα του ΔΙΕΚ Χανίων iekchanion.gr καθώς και την ιστοσελίδα της ΓΓEEK & ΔΒΜ gsae.edu.gr για να ενημερωθείτε για όλες τις σχετικές πληροφορίες.

  Η φοίτηση στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι ΔΩΡΕΑΝ, διαρκεί 5 εξάμηνα και οδηγεί στην λήψη Διπλώματος Επιπέδου 5 του ΕΟΠΠΕΠ.

  Το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Χανίων, βρίσκεται στο Σχολικό Συγκρότημα του Ενιαίου Λυκείου Ακρωτηρίου (Προφήτης Ηλίας Ακρωτηρίου, Χανιά) τηλέφωνο: 2821059855-850, Fax: 2821020115, email:iekchanion@sch.gr  31 Αυγούστου 2020

  • Αναρτήθηκε στις Αυγούστου 31, 2020
  Η διεύθυνση του  Δημόσιου ΙΕΚ Χανίων καλεί τους  υποψήφιους Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση ένταξης/εγγραφής στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης, στην ιστοσελίδα: 

  mitrooiek.minedu.gov.gr  

   στην οποία θα επισυνάψουν όλα τα δικαιολογητικά τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθμ. Κ1/104717/10-08-2020 (Β’ 3393) Υπουργική Απόφαση και στην παρούσα πρόσκληση.
  Η περίοδος υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης ένταξης/εγγραφής στο Μητρώο ορίζεται: από 31 Αυγούστου 2020 και ώρα 10:00 έως και 09 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10:00


  Οι ειδικότητες που αναμένουμε να λειτουργήσουν στο Δημόσιο ΙΕΚ Χανίων για το 2020 – 2021 είναι:
  1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ – Α’ εξάμηνο
  2.  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ– Α’ εξάμηνο
  3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ) – Α’ εξάμηνο
  4.  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ– Α’ εξάμηνο
  5.  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ– Α’ εξάμηνο
  6.  ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ– Α’ εξάμηνο
  7. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ– Α’ εξάμηνο
  8. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ– Α’ εξάμηνο
  9. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ – Γ΄εξάμηνο
  10. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF) – Γ΄εξάμηνο
  11. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ– Γ΄εξάμηνο
  12. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ) – Γ΄εξάμηνο
  13.  ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ– Γ΄εξάμηνο
  14. ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ– Γ΄εξάμηνο
  15. ΤΕΧΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ– Γ΄εξάμηνο
  16.  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ– Γ΄εξάμηνο
  Παρακαλούμε ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα του ΔΙΕΚ Χανίων IEKCHANION.GR καθώς και την ιστοσελίδα της ΓΓEEK & ΔΒΜ  GSAE.EDU.GR για όλες τις σχετικές πληροφορίες.
  Θα βρείτε τα απαιτούμενα προσόντα εκπαιδευτών ανά ειδικότητα στην σελίδα http://www.gsae.edu.gr/el/toppress/1427-odigoi-spoudon-eidikotiton-iek-tou-n-4186-2013 .

  Το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Χανίων, βρίσκεται στο Σχολικό Συγκρότημα του Ενιαίου Λυκείου Ακρωτηρίου (Προφήτης Ηλίας Ακρωτηρίου, Χανιά) τηλέφωνο: 2821059855-850, Fax: 2821020115, email:iekchanion@sch.gr  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ένταξη/Εγγραφή στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης ΔΙΕΚ. Πληροφορίες στη διεύθυνση εδώ 
  Κανονισμός Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Δ.Ι.Ε.Κ.
  Πληροφορίες για τη λειτουργία του, εδώ.  


  ΔΙΕΥΚΡΙΝIΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ  εδώ


  7 Αυγούστου 2020

  Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης προωθούν στην Ελλάδα ένα εργαλείο επικοινωνίας, πληροφόρησης, κινητικότητας και ψυχαγωγίας των νέων Ευρωπαίων πολιτών, την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων!

  Τη φετινή περίοδο η κάρτα διανέμεται δωρεάν για καταρτιζόμενους μέχρι 30 ετών.

  Τις κάρτες μπορείτε να τις παραλάβετε με επίδειξη τις αστυνομικής σας ταυτότητας από Δευτέρα 17 Αυγούστου 10-12 το πρωί στα γραφεία του Δ.ΙΕΚ Χανίων.

  Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση, εδώ


  25 Ιουνίου 2020

  • Αναρτήθηκε στις Ιουνίου 25, 2020


  ◆Πόσο κοστίζει η φοίτηση στα Δημόσια ΙΕΚ;
  Η φοίτηση στα Δημόσια ΙΕΚ προσφέρεται δωρεάν.

  ◆ Πόσο διαρκεί η φοίτηση στα ΙΕΚ;
  Η φοίτηση διαρκεί 4 εξάμηνα κατάρτισης και 1 εξάμηνο πρακτικής άσκησης το οποίο μπορεί όμως να πραγματοποιηθεί μετά το τέλος του 2ου εξάμηνου. 
  Εναλλακτικά της πρακτικής άσκησης μπορεί να παρακολουθήσει τμήμα μαθητείας διάρκειας 6 μηνών μετά το τέλος του 4ου εξάμηνου (εφόσον συσταθεί).

  ◆ Ποιες ώρες γίνονται τα μαθήματα;
  Τα μαθήματα γίνονται απογευματινές ώρες ( ανάμεσα στις 16:00 & 21:00), 20 ώρες την εβδομάδα, 300 ώρες το εξάμηνο. Συνολικά 1200 ώρες κατάρτισης και 960 ώρες πρακτικής άσκησης.

  ◆Θα λειτουργήσει η ειδικότητα που θέλω να σπουδάσω τον Οκτώβριο του 2020;
  Η ειδικότητα θα λειτουργήσει μόνο αν αρκετά άτομα δηλώσουν ενδιαφέρον στην δημοσκόπηση (μέχρι τον Ιούλιο) που πραγματοποιείται στην ιστοσελίδα του ΙΕΚ Χανίων (www.iekchanion.gr). Κατόπιν θα πρέπει κατά την περίοδο εγγραφών, να πραγματοποιηθούν αρκετές εγγραφές (τον Σεπτέμβριο).

  ◆ Πως μπορώ να γραφτώ στο Δημόσιο ΙΕΚ;
  Για να γραφτεί κάποιος στο ΙΕΚ θα πρέπει τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο να κάνει αίτηση επιλογής. Αυτό γίνεται μετά από πρόσκληση της ΓΓΔΒΜ διαδικτυακά. Όσοι επιλεγούν μέσω μοριοδότησης θα προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα στο ΙΕΚ για επαλήθευση. Μετά την επαλήθευση θα γίνει δεύτερος και τρίτος κύκλος επιλογής.

  Τι δικαιολογητικά χρειάζομαι για την ηλεκτρονική μου αίτηση;
   Για την ηλεκτρονική σας αίτηση δεν χρειάζεστε δικαιολογητικά. Χρειάζεστε μόνο τον ΑΜΚΑ σας, τον ΑΔΤ ή τον Αριθμό Διαβατηρίου σας καθώς και το βαθμό του Απολυτηρίου Λυκείου σας ή ισότιμου τίτλου σπουδών. Δικαιολογητικά θα προσκομίσετε κατά την εγγραφή σας ως επιτυχών/ούσα στο ΙΕΚ.
   
    
   Πώς μοριοδοτείται η αίτησή μου;
   Οι υποψήφιοι μοριοδοτούνται βάση: α) του βαθμού απολυτηρίου, ή πτυχίου του Λυκείου, β) χρονολογίας έκδοσης του προηγούμενου τίτλου, γ) σχετικής προϋπηρεσίας, δ)ιδιότητα του πολύτεκνου γονέα ή του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, ε)ιδιότητα τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, στ)ιδιότητα του προστάτη ή του τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας. 
    ◆ Είμαι απόφοιτος Γυμνασίου ή ΣΔΕ ή ΤΕΣ. Μπορώ να κάνω αίτηση;
  Όχι. Πρέπει να είστε απόφοιτος Δευτεροβάθμιας μη υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης (απόφοιτοι Λυκείου, κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ ή ισότιμου τίτλου).

   ◆ Στην περιοχή μου ξέρω ότι υπάρχει ΙΕΚ του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας. Μπορώ να κάνω αίτηση και εκεί;
  Ναι, μπορείτε να κάνετε ταυτόχρονα αίτηση για άλλη δομή, πρέπει όμως να απευθυνθείτε στον αντίστοιχο φορέα. Το παρόν σύστημα αφορά μόνο αιτήσεις για τμήματα Α’ Εξαμήνου στα Δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας.

  Ενημερωτικά στο Ηράκλειο Κρήτης λειτουργούν επίσης Δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού και του ΟΑΕΔ.

   ◆ Μπορώ να κάνω αίτηση για άλλες ειδικότητες και άλλα Δημόσια ΙΕΚ;
  Στην ηλεκτρονική αίτηση μπορείτε να δηλώσετε μέχρι τέσσερις διαφορετικές ειδικότητες  στο ίδιο ή σε άλλα ΔΙΕΚ της χώρας .

  Ενημερωτικά στην περιφέρεια Κρήτης υπάρχουν ακόμα τα παρακάτω δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας ΔΙΕΚ Αποκόρωνα, ΔΙΕΚ Ρεθύμνου,  1ο ΔΙΕΚ Ηρακλείου, 2ο ΔΙΕΚ Ηρακλείου, ΔΙΕΚ Αγ. Νικόλαου, ΔΙΕΚ Σητείας, ΔΙΕΚ Ιεράπετρας).

  ◆ Έχω πτυχίο ή φοιτώ σε τμήμα Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μπορώ να παρακολουθήσω τμήματα ΙΕΚ;
  Ναι. Μέσα από το σύστημα μπορείτε να κάνετε αίτηση για φοίτηση σε ειδικότητες Α’ εξαμήνου. Θα συμμετέχετε όμως στη διαδικασία επιλογής με το Απολυτήριο του Λυκείου σας. Δεν μπορείτε να κάνετε χρήση τίτλου υψηλότερου επιπέδου για την εισαγωγή σας σε ΔΙΕΚ.

  ◆ Είμαι αλλοδαπός υπήκοος. Χρειάζομαι πιστοποιητικό ελληνομάθειας για την εγγραφή μου;
  Όχι. Πρέπει όμως να γνωρίζετε ότι τα μαθήματα και οι εξετάσεις γίνονται στην ελληνική γλώσσα, οπότε και να το συνυπολογίσετε για την πορεία της κατάρτισής σας.

  ◆ Τι δίπλωμα θα λάβω μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης μου;
  Οι καταρτιζόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς τις σπουδές τους στο Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν "Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης" (Β.Ε.Κ). Η βεβαίωση αυτή τους προσφέρει το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 5, το οποίο είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης.   ◆ Ποιες είναι οι παροχές του ΔΙΕΚ Χανίων
  Οι καταρτιζόμενοι του ΔΙΕΚ Χανίων δικαιούνται δωρεάν φοίτηση, εκπτωτικό πάσο για αστικά και υπεραστικά λεωφορεία,αναβολή στράτευσης, παράταση άδειας παραμονής για αλλοδαπούς φοιτητές, φορολογικές ελαφρύνσεις, παράταση τριτεκνίας.

  Ακόμα δικαιούνται να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ για την απόκτηση Διπλώματος Επιπέδου 5, να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης ACTA, να αναγνωρίσουν τα μαθήματα που παρακολούθησαν και τον απολυτήριο τίτλο τους σε κράτη του εξωτερικού, να συμμετάσχουν στις εξετάσεις της περιφέρειας για λήψη άδειας άσκησης επαγγέλματος κτλ.

  Τέλος οι απόφοιτοι και οι διπλωματούχοι των ΔΙΕΚ αποκτούν τα επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από την κτήση απολυτήριου τίτλου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ανά ειδικότητα.


  24 Ιουνίου 2020

  • Αναρτήθηκε στις Ιουνίου 24, 2020  • Αναρτήθηκε στις Ιουνίου 24, 2020

  Ο διευθυντής του ΔΙΕΚ  Χανίων κ Γώγουλος και η κ Κακλιδάκη υποδιευθύντρια προσκλήθηκαν από την κ Σαρρή διευθύντρια του Εσπερινού ΓΕΛ για να ενημερώσουν του μαθητές του .
  Η ενημέρωση έγινε στις 3-6-2020 και οι μαθητές που την παρακολούθησαν με πολύ ενδιαφέρον , έμαθαν για μια ακόμα επιλογή που έχουν μετά το τέλος του Λυκείου εντός Νομού.


  Μένουμε Ασφαλείς

  Μένουμε Ασφαλείς

  ECLASS

  Πιστοποίηση Αποφοίτων ΙΕΚ

  Δια Βίου Μάθηση και Νέα Γενιά

  Βιογραφικό Europass

  Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης

  Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

  Κάρτα ISIC

  Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων