19 Ιουλίου 2019

  • Αναρτήθηκε στις Ιουλίου 19, 2019


Ενημερώνουμε για την πιθανότητα λειτουργίας τμήματος μαθητείας για την ειδικότητα «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)» των Δημοσίων ΙΕΚ.

Όσοι φορείς ενδιαφέρονται μπορούν στο portal του ΟΑΕΔ («Είμαι εργοδότης/τρια»/ «Ενδιαφέρομαι να υποβάλω αγγελία θέσεων μαθητείας»/ «Υποβάλλω Αγγελία Θέσεων Μαθητείας ως Ιδιωτική Επιχείρηση») να δηλώσουν τις θέσεις μαθητείας που προτίθενται να ανοίξουν στην επιχείρηση τους.Για τους φορείς του Δημόσιου Τομέα που επιθυμούν να προσφέρουν θέσεις μαθητείας, απαιτείται Απόφαση του Δ.Σ. του φορέα ή Απόφαση του ανώτατου μονοπρόσωπου ή συλλογικού οργάνου διοίκησης του φορέα, η οποία θα σταλεί ηλεκτρονικά σε ψηφιακή μορφή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις mathiteia_apofaseis@minedu.gov.gr  και mathiteia@oaed.gr  το συντομότερο δυνατό (μέχρι τέλος Αυγούστου), καθώς και εγγραφή στο portal του ΟΑΕΔ (για όσους φορείς δεν έχουν εγγραφεί κατά τα προηγούμενα χρόνια), προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έως την έναρξη του σχολικού έτους 2019-2020.

Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευομένων ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη ήτοι 21,78 ανεξαρτήτως ηλικίας. Το ποσό της επιδότησης από το ΥΠΠΕΘ ορίζεται στα 16,54 ευρώ. Το ποσό της επιδότησης προέρχεται από πόρους του Επιχειρησιακού  Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού-Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το ελληνικό δημόσιο και καταβάλλεται από  την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας / Ειδικός Λογαριασμός του ΥΠΠΕΘ στους μαθητευόμενους. Το υπολειπόμενο ποσό της αποζημίωσης, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων ασφαλιστικών εισφορών, καταβάλλεται μηνιαίως από τον εργοδότη, στον οποίο πραγματοποιείται το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας και ανέρχεται σε κάθε περίπτωση στο ποσό των 9,30€ ανά ημέρα εργασίας (από 1/6/2019).  Για τις ημέρες που ο μαθητευόμενος βρίσκεται σε κανονική άδεια (12 ημέρες), ο εργοδότης επιβαρύνεται με το σύνολο της ημερήσιας αποζημίωσης του μαθητευόμενου (21,78€).


Παρακαλώ κοινοποιήστε το αίτημα σας ΚΑΙ στο protocol@minedu.gov.gr υπόψη κας Μαρίας Στεφάτου , Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης, Τμήμα Α’ Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης της Επαγγελματικής Κατάρτισης, ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2131311632

Υπενθυμίζουμε ότι το πρόγραμμα μαθητείας υποκαθιστά το εξάημηνο πρακτικής άσκησης. Έχει διάρκεια 960 ωρών εκ των οποίων το 1/5 πραγματοποιείται ως κατάρτιση στο ΔΙΕΚ Χανίων και το υπόλοιπο στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.


Μένουμε Ασφαλείς

Μένουμε Ασφαλείς

ECLASS

Πιστοποίηση Αποφοίτων ΙΕΚ

Δια Βίου Μάθηση και Νέα Γενιά

Βιογραφικό Europass

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κάρτα ISIC

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων