6 Αυγούστου 2019

  • Αναρτήθηκε στις Αυγούστου 06, 2019


ΕΝΑΡΞΗ ΕΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΕΚ: ΤΡΙΤΗ 1-10-2019


Α/Α
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΕΝΑΡΞΗ
ΛΗΞΗ
ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
1
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΙΕΚ
Κ1/122450/
18-7-2018

ΔΔΒΜ

2
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΔΙΕΚ
2/8/2019

ΔΔΒΜ
ΕΩΣ 2/8/2019
3
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝΔΙΕΚ
2/8/2019

ΙΝΕΔΙΒΙΜ

4
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
5/8/2019
19/8/2019
ΙΝΕΔΙΒΙΜ

5
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΕΚ
19/8/2019
23/8/2019
ΔΙΕΚ

6
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΙΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΔΙΕΚ ΚΑΙ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
19/8/2019
23/8/2019
ΔΔΒΜ

7
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟ Π.Σ. ΙΝΕΔΙΒΙΜ ΑΠΟ ΔΙΕΚ
26/8/2019
30/8/2019
ΔΙΕΚ

8
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΑΠΟ ΙΝΕΔΙΒΙΜ
30/8/2019
2/9/2019
ΙΝΕΔΙΒΙΜ

9
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
2/9/2019
9/9/2019
ΔΔΒΜ

10
ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ
10/9/2019
23/9/2019
ΔΔΒΜ

11
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
23/9/2019

ΔΔΒΜ
23/9/2019
12
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΚ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΣΤΑ ΔΙΕΚ
23/9/2019
25/9/2019
ΔΔΒΜ+ΔΙΕΚ

13
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΔΙΕΚ
23/9/2019
25/9/2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ
25/9/2019
14
ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
3/9/2019
5/9/2019
ΙΝΕΔΙΒΙΜ
5/9/2019
15
ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΙΝΕΔΙΒΙΜ
5/9/2019
20/9/2019
ΙΝΕΔΙΒΙΜ
ΕΩΣ 23/9/2019
16
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΙΝΕΔΙΒΙΜ
23/9/2019

ΙΝΕΔΙΒΙΜ

17
ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΩΡΩΝ
23/9/2019
30/9/2019

1/10/2019

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


Σημειώσεις Google Drive

Πρόγραμμα ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2019Α

Πιστοποίηση Αποφοίτων ΙΕΚ

Δια Βίου Μάθηση και Νέα Γενιά

Βιογραφικό Europass

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων