Παρακάτω παρατίθενται οδηγίες σχετικά με τα έντυπα και τη διαδικασία πληρωμής ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017Β ανά κατηγορία εκπαιδευτή και παρακαλούμε για την ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ τους.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Σύμφωνα με το Ν.4387/2016, την εγκύκλιο Φ.10043/οικ.14226/431/24-03-2017 και Φ80000/οικ.40461/1743/19-09-2017 του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ισχύουν τα κάτωθι:
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1. Μισθωτοί βάσει του άρθρου 38 του Ν.4387/2016
Για τις συμβάσεις από 01.09.2017 και εφεξής μεταξύ των εκπαιδευτών και των φορέων της διάταξης του άρθρου 31 του Ν.4186/2013, οι ασφαλιστικές εισφορές θα είναι οι οριζόμενες στο άρθρο 38 του Ν.4387/2016.(Περιλαμβάνονται
άνεργοι, δημόσιοι υπάλληλοι, μισθωτοί πλήρους ή μερικής απασχόλησης, συνταξιούχοι).Η πληρωμή τους θα γίνεται με ασφάλιση ΕΦΚΑ στα προβλεπόμενα πακέτα κάλυψης σύμφωνα με την ειδικότητά τους όπως θα προκύπτει από τα δηλωθέντα στοιχεία.
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2.Μη μισθωτοί βάσει του άρθρου 39 του Ν.4387/2016
Οι εκπαιδευτές οι οποίοι είναι παράλληλα ελεύθεροι επαγγελματίες, αμειβόμενοι με Τ.Π.Υ.(πρώην Ο.Α.Ε.Ε., Τ.Σ.Μ.Ε.ΔΕ., Τ.Σ.Α.Υ., κλπ) οι ασφαλιστικές εισφορές θα είναι οι οριζόμενες στο άρθρο 39 του Ν.4387/2016 .Αν συντρέχουν και οι προϋποθέσεις της διάταξης της παρ.9 του άρθρου 39 δύναται να ασφαλιστούν και με τους όρους που προβλέπονται σε αυτήν, εφόσον το αναγράψουν στο Τ.Π.Υ. αλλά και συμπληρώνοντας τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση προς το ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1.Οι εκπαιδευτές οι οποίοι εκδίδουν Τ.Π.Υ. οφείλουν να έχουν κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα «Υπηρεσίες Εκπαίδευσης», προσκομίζοντας το σχετικό αποδεικτικό (ΚΑΔ). Επιπλέον θα πρέπει να συμπληρώνουν τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση είτε ότι εντάσσονται στη παρ.9 του άρθρου 39 είτε ότι δεν εντάσσονται στην εν λόγω διάταξη.
2.Οι συνταξιούχοι με δική τους ευθύνη (μετά από συνεννόηση με τον ασφαλιστικό τους φορέα) συνάπτουν σύμβαση με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Το Ίδρυμα δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση αναστολής ή μείωσης της σύνταξης των.
3.Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι θα πρέπει να υπογράψουν Υπεύθυνη Δήλωση στη οποία θα δηλώνουν ότι είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι, σε ποιόν φορέα εργάζονται, ότι οι αμοιβές τους δεν υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια και ότι θα τις δηλώσουν στην υπηρεσία τους.
4.Θα πρέπει να προσκομιστεί η πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου με πρώτο δικαιούχο τον εκπαιδευτή και να αναγράφεται το IBAN του τραπεζικού λογαριασμού.
5.Για την διασφάλιση των ατομικών στοιχείων των εκπαιδευτών απαιτείται να προσκομιστούν με την Υπεύθυνη Δήλωση τα σχετικά αποδεικτικά (βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ,ΑΜΑ,ΑΜΚΑ).

Σε περίπτωση που κάποιος έχει ξεκινήσει το Εξάμηνο με κάποιο καθεστώς και αυτό στην πορεία αλλάξει , θα πρέπει να ενημερωθούμε για την αλλαγή αυτή και να προσκομιστούν και τα επιπλέον δικαιολογητικά.
Οποιοσδήποτε Εκπαιδευτής έχει απορίες θα επικοινωνεί με την Γραμματεία για περαιτέρω διευκρινίσεις.

ΟΛΟΙ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ θα πρέπει να προσκομίσουν ευδιάκριτη φωτοτυπία Λογαριασμού Εθνικής Τραπέζης σε έντυπη μορφή στον οποίο θα είναι πρώτοι δικαιούχοι.


Μένουμε Ασφαλείς

Μένουμε Ασφαλείς

ECLASS

Πιστοποίηση Αποφοίτων ΙΕΚ

Δια Βίου Μάθηση και Νέα Γενιά

Βιογραφικό Europass

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κάρτα ISIC

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων